Warunki praw­idłowego stosowa­nia cegieł licowych na elewację

Przy zas­tosowa­niu cegieł na elewację zewnętrzną lub ogrodze­nie należy zachować następu­jące warunki:

  • poszy­cie dachowe musi być tak wyko­nane aby wys­tawało poza lico min­i­mum 0,7 metra zabez­piecza­jąc mur przed wnikaniem wody,
  • murować na spoinę całkowicie wypełnioną o grubości nie mniejszej niż 10mm,
  • zale­cane jest zas­tosowanie zaprawy o pod­wyżs­zonej nasiąkliwości,
  • w celu zabez­pieczenia muru przed wilgo­cią – pod­siąkaniem kapi­larnym należy zas­tosować izo­lację poziomą na styku podziem­nej i naziem­nej części budynku.

Zobacz naszą ofertę.

Zobacz real­iza­cje z naszych pro­duk­tów.

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+